Įstatai

ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2014 m. balandžio 08 d.

Kodas 151447837

1.1. Viešoji įstaiga Švč. Marijos globos namai (toliau – Įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą ir sąskaitas bankuose. Įstaiga turi antspaudą, tačiau nenumato pareigos juo tvirtinti savo sudaromus dokumentus (t.y. Įstaigos dokumentai ir sandoriai galioja ir be antspaudo).

1.2. Įstaigos steigėjas yra Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacija, juridinio asmens kodas 192069597.

1.3. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės kodeksu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas), socialines paslaugas reglamentuojančiais ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.

1.4. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.

1.5. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

1.6. Įstaigos finansiniai metai – sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

1.7. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

2.1. Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai:

2.1.1. teikti socialinę globą, užtikrinančią žmogaus orumą palaikančias sąlygas, asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus ir šeimyninės padėties, negalios, silpnos sveikatos negali gyventi savarankiškai;

2.1.2. tenkinti fizines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Įstaigos gyventojo reikmes, įvertinant ir gerbiant jų asmeninius poreikius;

2.1.3. skatinti globos reikalingų žmonių gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis visuomenėje.

2.2. Įstaigos uždaviniai, siekiant įgyvendinti veiklos tikslus, yra:

2.2.1. globoti ir išlaikyti įstaigoje gyvenančius asmenis: teikti jiems gyvenamą plotą ir reikalingą    inventorių, užtikrinti jų buitinį aptarnavimą, tinkamą maitinimą, asmens higieną, apsaugą;

2.2.2. organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę sveikatą;

2.2.3. teikti kvalifikuotas, kokybiškas socialinės globos paslaugas įstaigos gyventojams, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį;

2.2.4. teikti sielovadinius patarnavimus Įstaigoje gyvenantiems asmenims;

2.2.5. teikti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, užimtumo organizavimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas.

2.3. Pagrindinės Įstaigos veiklos rūšys:

2.3.1. stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla;

2.3.2. stacionarinė slaugos įstaigų veikla;

2.3.3. apgyvendinimo paslaugos;

2.3.4. maitinimo paslaugos;

2.3.5. sielovadinė pagalba ir patarnavimai;

2.3.6. užimtumo programų rengimas;

2.3.7. kita Įstaigos tikslus ir pobūdį atitinkanti veikla.

3.2.1. keičia ir papildoĮstaigos įstatus;

3.2.2. priima sprendimą pakeisti Įstaigos buveinę;

3.2.3. tvirtina Įstaigos valdymo struktūros schemą ir pareigybių sąrašą;

3.2.4. tvirtina Įstaigos vadovo bei darbuotojų atlyginimų dydį;

3.2.5. skiria ir atšaukia Įstaigos vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas, tvirtina jo pareiginius nuostatus;

3.2.6. tvirtina gyventojų priėmimo į Įstaigą tvarką;

3.2.7. tvirtina Įstaigos priėmimo komisijos sudėtį;

3.2.8. tvirtina bazinių ir papildomų paslaugų kainas;

3.2.9. tvirtina metinį finansinių ataskaitų rinkinį;

3.2.10. tvirtina metinį veiklos planą;

3.2.11. priima sprendimą dėl Įstaigos audito ir renka audito įmonę;

3.2.12. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Įstaigos veiklą;

3.2.13. priima sprendimą dėl Įstaigos nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;

3.2.14. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

3.2.15. priima sprendimą pertvarkyti Įstaigą;

3.2.16. sprendžia kitus Viešųjų įstaigų įstatyme nurodytus Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijos klausimus.

3.3. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Įstaigos vadovas ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui, išsiųsdamas registruotą laišką adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, įteikdamas pranešimą pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.

3.4. Įstaigoje esant vieninteliam dalininkui ir jo iniciatyva šaukiant Visuotinį dalininkų susirinkimą arba priimant Įstaigos savininko sprendimus, šių įstatų 3.3. punkte numatyti reikalavimai gali būti netaikomi.

3.5. Įstaigos vadovas skiriamas ir atšaukiamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu neterminuotai kadencijai. Įstaigos vadovo pareigybės pavadinimas yra direktorius.

3.6. Įstaigos vadovas:

3.6.1. organizuoja Įstaigos veiklą ir jai vadovauja;

3.6.2. veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitaisasmenimis;

3.6.3. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais;

3.6.4. atsako už finansinių ataskaitų rinkinių, sąmatos ir veiklos ataskaitos sudarymą;

3.6.5. leidžia įsakymus jo kompetencijai priskirtais klausimais;

3.6.6. inicijuoja susitikimus su Įstaigos savininku arba visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, praneša Įstaigos savininkui (arba Įstaigos dalininkams) apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;

3.6.7. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, viešos informacijos paskelbimą;

3.6.8. registruoja Įstaigos dalininkus;

3.6.9. atlieka kitus veiksmus, kurie Įstaigos vadovui yra numatyti teisės aktuose, šiuose įstatuose, direktoriaus pareiginiuose nuostatuose, bei kuriuos paveda Įstaigos savininkas arba visuotinis dalininkų susirinkimas.

3.7. Įstaigoje sudaromi papildomi kolegialūs patariamieji organai:

3.7.1. Įstaigos taryba yra patariamasis savivaldos organas, sudaromas siekiant užtikrinti Įstaigos gyventojų interesus ir tobulinti Įstaigos veiklą. Įstaigos tarybos sudėtį, funkcijas, kadencijos trukmę numato Įstaigos tarybos nuostatai, tvirtinami Įstaigos vadovo sprendimu.

3.7.2. Įstaigos Priėmimo komisija sprendžia ar pageidaujančio naudotis Įstaigos paslaugomis asmens būklė atitinka Įstaigos specializaciją ir ar šis asmuo, būdamas Įstaigoje, galės gauti jo būklę atitinkančią priežiūrą ir slaugą. Įstaigos Priėmimo komisijos sudėtis tvirtinama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

4.1. Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Sprendime nurodomas asmens, pageidaujančio tapti dalininku, įnašo į Įstaigos dalininkų kapitalą minimalus dydis – suma (jeigu įnašu būtų pinigai) ar vertė (jeigu įnašu būtų materialusis, nematerialusis turtas, taip pat – materialusis, nematerialusis turtas ir pinigai) ir kita Viešųjų įstaigų įstatyme nurodyta informacija.

4.2. Dalininko teises įgijęs asmuo pateikia Įstaigos vadovui Įstaigos dalininko teisių įgijimą patvirtinantį dokumentą ir kitus Viešųjų  įstaigų įstatyme nurodytus dokumentus ir informaciją.

4.3. Asmuo, įsigijęs dalininko teises, Įstaigos dalininku tampa nuo dalininko teisių įgijimą patvirtinančiame dokumente nurodyto momento.

4.4. Kiek nenumatyta šiuose įstatuose, Įstaigos dalininkų teisių įgijimo ir perleidimo kitiems asmenims tvarką numato Viešųjų įstaigų įstatymas.

5.1. Sprendimus steigti Įstaigos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Savininkas (arba Visuotinis dalininkų susirinkimas).

6.1. Dalininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Įstaigos dokumentai dalininkui pateikiami susipažinti Įstaigos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Įstaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.

6.2. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

7.1. Kai Įstaigos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Lietuvos Žinios“ ir/arba Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. Kiti Įstaigos pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

8.1. Informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato Įstaigos savininkas (arba visuotinis dalininkų susirinkimas), skelbiama Įstaigos interneto svetainėje. Jeigu Įstaiga interneto svetainės neturi, Įstaigos veiklos ataskaita ir informacija pateikiama Įstaigos buveinėje Įstaigos darbo valandomis.

9.1. Įstaigos įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Viešųjų įstaigų įstatyme.

9.2. Paaiškėjus, kad įstatuose yra nuostatų, prieštaraujančių Viešųjų įstaigų įstatymui ir kitiems įstatymams, įstatai turi būti pakeisti.

Šie įstatai pasirašyti 2014 m. kovo 17 d.

Scroll to Top