Švč. Marijos globos namų tarybos nuostatai

PATVIRTINTA:
VšĮ Švč. Marijos globos namų administratorės
2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V – 61

1. Švč. Marijos globos namų Tarybos (toliau tekste Tarybos) veiklos nuostatai apibrėžia Tarybos uždavinius, teises ir veiklos organizavimą.

2. Taryba sprendžia globos namų gyventojų problemas, susijusias su  gyvenimo sąlygų, užimtumo organizavimo bei kitų Globos namuose teikiamų paslaugų kokybe, vertina ir teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos vadovybei.

3. Taryba yra renkama Globos namų gyventojų susirinkimo metu. Iš susirinkime pasiūlytų kandidatų balsavimo metu išrenkama 5 Tarybos nariai. Taip pat balsavimo būdu iš Tarybos narių išrenkamas Tarybos pirmininkas ir sekretorius.

4. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, globos namų direktorės įsakymais ir šiais nuostatais.

5. Taryba savo sprendimus priima laikydamasi krikščioniškosios moralės principų. Priimdama sprendimus Taryba yra savarankiška.

6. Taryba veikia globos namų gyventojų vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus.

7. Taryba yra  atskaitinga globos namų direktorei.

8. Tarybos tikslai – dalyvauti globos įstaigoje teikiamų paslaugų kokybės gerinimo veikloje.

9. Tarybos uždaviniai:

9.1. padėti gyventojams išreikšti bei įgyvendinti savo poreikius ir pageidavimus;

9.2. pateikti globos namų darbuotojams informaciją apie gyventojų poreikius bei pageidavimus;

9.3. svarstyti ir įvertinti globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, pateikti informaciją apie tai globos namų vadovybei.

10. Tarybos funkcijos:

10.1. gyventojams iškylančių poreikių ir problemų išsiaiškinimas;

10.2. ryšio palaikymas tarp globos namų gyventojų ir darbuotojų dėl gyventojams iškylančių problemų ir šių problemų sprendimo įtakojimas;

10.3. tarpininkavimas tarp gyventojų ir darbuotojų, pateikiant svarbią informaciją;

10.4. pasiūlymų bei pageidavimų teikimas globos namų darbuotojams bei vadovybei dėl gyvenimo sąlygų, maitinimo,  užimtumo organizavimo bei kitų globos namuose teikiamų paslaugų kokybės;

10.5. gyventojų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų svarstymas; pasiūlymų dėl gyventojų nusižengimų įvertinimo teikimas globos namų vadovybei.

11.  Taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

11.1. gauti iš globos namų administracijos ir darbuotojų informaciją apie globos namų gyventojus liečiančius teisės aktus, globos namų veiklą reglamentuojančių norminių aktų nuorašus, aiškinti gyventojams jų teises ir pareigas;

11.2. susipažinti su informacija, susijusia su gyvenimo globos namuose tvarka, taisyklėmis ir pasikeitimais, aiškinti gyventojams globos namų administracijos teises ir pareigas;

11.3. analizuoti įstaigos su gyventojais susijusios veiklos problemas;

11.4. aptarti maitinimo, paslaugų teikimo problemas;

11.5. tarpininkauti sprendžiant kilusius ginčus tarp administracijos ir gyventojų;

11.6. teikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos;

11.7. prašyti, kad būtų suteikiamos sąlygos Tarybos darbui, sprendžiant globos namų gyventojams iškylančias problemas;

11.8. turi teisę atsisakyti vykdyti Tarybos veiklos nuostatų ir kitų globos namų gyventojus liečiančių teisės aktų reikalavimų neatitinkantį pavedimą.

12.  Taryba privalo:

12.1. siekti šiame reglamente iškeltų tikslų, įgyvendinti uždavinius bei vykdyti nurodytas funkcijas;

12.2. siekdama iškeltų tikslų, įgyvendindama uždavinius bei vykdydama funkcijas, laikytis globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklių ir kitų bendro gyvenimo reikalavimų;

12.3. būti pavyzdžiu kitiems globos namų gyventojams ir darbuotojams.

13. Sprendimus Taryba priima posėdžiuose. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių.

14. Tarybos veiklai vadovauja pirmininkas.

15. Taryba priima sprendimus posėdyje paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.

16. Tarybos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius.

17. Tarybos susirinkime turi teisę dalyvauti visi globos namų vadovai, socialiniai darbuotojai bei kiti su aptariamu klausimu susiję darbuotojai ir gyventojai.

18. Globos namų tarybą sudaro 5 nariai, kurie yra lygiaverčiai partneriai.

19. Tarybos sudėtyje gali būti globos namuose gyvenantys asmenys, personalo atstovai, asmenų globėjai, rūpintojai, kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai, kitų institucijų, NVO, bendruomenės, kurioje yra globos namai, atstovai ir kt.

20. Taryba, esant būtinumui, gali būti  atnaujinama.

21. Tarybos nariai pirmo susirinkimo metu renka Tarybos pirmininką ir sekretorių.

22. Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas.

23. Tarybos nariai nuolat stebi, aiškinasi, analizuoja, vertina ir, esant poreikiui, reiškia nuomonę globos namų administracijai apie globos namų gyventojams teikiamų paslaugų kokybės gerinimą.

24. Už Tarybos veiklą atsakingas socialinis darbuotojas.

25. Taryba glaudžiai bendradarbiauja su visa globos namų bendruomene. Spręsdama problemas ir teikdama rekomendacinio pobūdžio siūlymus, vadovaujasi žmogiškumo principu, demokratišku abipusiu supratimu, palaiko geranoriškus tarpusavio santykius, skatina aktyvų dalyvavimą globos namų bendruomenės veikloje.

26. Kiekvienas Tarybos narys atsakingas už savo siūlomus ir priimamus sprendimus, o Tarybos pirmininkas – už Tarybos priimamus sprendimus.

27. Taryba veikia nuolat iki perrenkama balsuojant susirinkime iš globos namų gyventojų deleguotų atstovų.

28. Nuostatai, pasikeitus teisės aktams, gali būti peržiūrimi ar keičiami.

Scroll to Top