2021 m. veiklos planas​

PATVIRTINTA:
VšĮ Švč. Marijos globos namų direktorės
2021 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 5

TVIRTINU:
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių 
seserų kongregacijos vyr. vadovė
ses. Viktorja Plečkaitytė

VšĮ ŠVČ. MARIJOS GLOBOS NAMŲ 2021 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ IŠPLĖSTINIS SĄRAŠAS

Priemonės pavadinimas

Sudaryti sąlygas globos namų veiklai ir užtikrinti juose teikiamų paslaugų prieinamumą

Eil. Nr.

Išplėstinis veiksmų aprašymas

Atlikimo laikas

Atsakingi asmenys

Finansavimo šaltiniai

I. ĮSTAIGOS ADMINISTRAVIMAS

1.

Metinio veiklos plano sudarymas 2021 m.2021 m.  sausio mėn.Direktorė 

2.

Metinės veiklos ataskaitos parengimas už 2020 metus ir pateikimas2021 m. sausio mėn.Direktorė 

3.

Socialinės globos normų atitiktis ir vertinimas (įsivertinimas) pagal įstaigos veiklą 2020 m.2021 m. sausio mėn.Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui 

4.

Socialinę globą teikiančių darbuotojų dalyvavimas teisės aktuose numatytos trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimasPersonalo kompetencijų tobulinimo bei kvalifikacijos kėlimo planas 2021 m.Padalinių vadovai 

5.

Gyventojų/jų artimųjų ir darbuotojų apklausų dėl teikiamų paslaugų kokybės, psichologinio mikroklimato įvertinimo, atlikimasI-IV ketv.Padalinių vadovai 

6.

Personalo valdymas:    

 

– kasmetinių atostogų grafiko parengimas;sausio-vasario mėn.Raštinės vedėja 
  – darbuotojų darbo grafikų, darbo laiko žiniaraščių rengimas su RIVILĖS programa;I – IV ketvirtisRaštinės vedėja 
  – darbuotojų asmens bylų tvarkymas;I – IV ketvirtisRaštinės vedėja 
 – 2019 m. dokumentų paruošimas archyvavimui;I – IV ketvirtisRaštinės vedėja 
 – personalo dokumentų administravimas;I – IV ketvirtisRaštinės vedėja 
 – lankytojų priėmimas ir telefono skambučių administravimas;I – IV ketvirtisRaštinės vedėja 
 – dokumentų, susijusių su duomenų apsauga, tvarkymasI – IV ketvirtisRaštinės vedėja 
 – dokumentacijos plano 2022 m. parengimas ir teikimas tvirtinti.spalio-lapkričio mėn.Raštinės vedėja 

II. SOCIALINIS DARBAS

1.

Informavimas:   
  – informacijos apie globos namus sklaida:   
 

a) informacijos teikimas gyventojams ir jų artimiesiems;

NuolatDirektorė,
direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja
 
 

b) informacijos teikimas visuomenei ir besidomintiems galimybe gyventi namuose informacijos priemonių pagalba (lankstinukas, internetinis puslapis);

NuolatDirektorė,
direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja
 
 

c) talpinti Facebook,  internetinėje svetainėje informaciją apie įstaigos veiklą.

NuolatDirektorė,
direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja
 

2.

Gyventojų /artimųjų konsultavimas, informavimas įvairiais klausimais ir kitos bendrosios paslaugos.NuolatDirektorė,
direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja
 

3.

Tarpininkavimas ir atstovavimas:   
 

 – gyventojo teisinių interesų atstovavimas teisme ir kitose institucijose;

NuolatDirektorė,
direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja
 
 

 – gyventojo interesų atstovavimas bei tarpininkavimas savivaldybės institucijose;

NuolatDirektorė,
direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja
 
 

– tarpininkavimas tarp gyventojo ir jo artimųjų (globėjų).

NuolatDirektorė,
direktorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja
 

4.

Sutarčių sudarymas:   
 

 – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutarties sudarymas su atitinkama savivaldybe;

Iki apgyvendinimoDirektorė,
direktorės pavaduotoja SD
 
 

 – socialinės globos paslaugų teikimo sutarties sudarymas su asmeniu/ atsakovu.

Per 7 dienas nuo atvykimoDirektorė,
direktorės pavaduotoja SD
 

5.

Naujai atvykusio gyventojo supažindinimas ir adaptacija:   
 

 – gyventojo supažindinimas su nauja fizine ir socialine aplinka, įstaigos teikiamomis paslaugomis bei gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis;

Per pirmąjį mėnesį nuo atvykimoDirektorės pavaduotoja SD, soacialinė darbuotoja 
  – pagalba gyventojui adaptuojantis naujoje aplinkoje bei priimant gyvenimo aplinkybių pasikeitimą, sudarant galimybes vystyti individualius pomėgius bei gebėjimus, siekiant palaikyti esamas funkcijas bei atstatyti ar kompensuoti prarastas.Per tris mėnesius nuo atvykimoDirektorės pavaduotoja SD, soacialinė darbuotoja, sielovados darbuotoja, užimtumo specialistė 
  – sekti gyventojų asmens, neįgalumo dokumentų galiojimą, organizuoti jų pakeitimą.Pagal poreikįDirektorės pavaduotoja SD, soacialinė darbuotoja 

6.

Gyventojų socialinių poreikių vertinimas ir individualus socialinės globos planas (ISGP):   
 

 – pirminis socialinių poreikių vertinimas ir ISGP sudarymas, dalyvaujant specialistams, pačiam gyventojui, globėjui ar šeimos nariams;

Per pirmąjį mėnesį nuo atvykimoDirektorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja, užimtumo specialistė 
 

 – pakartotinis socialinių poreikių vertinimas ir ISGP sudarymas

Kartą per metus ar pasikeitus situacijaiDirektorės pavaduotoja SD, socialinė darbuotoja, užimtumo specialistė 

7.

Asmens higiena ir gyvenamoji aplinka:   
 

 – asmens higienos organizavimas;

KasdienSD padėjėjai/SL padėjėjai 
 

 – gyvenamųjų kambarių ir asmeninių daiktų tvarkymas

KasdienSD padėjėjai/SL padėjėjai 

8.

Maitinimo organizavimas:   
 

– bendras meniu, specialaus meniu (smulkintas/trintas maistas, spec. poreikiai) pateikimas;

Kasdien bei pagal poreikįVirtuvės vedėja, virėjos 
 

– valgiaraščio paviešinimas

KasdienVirtuvės vedėja, virėjos 
 

– maitinimo organizavimas keturis kartus per dieną; (su  cukriniu diabetu penkis kartus per dieną)

KasdienVirtuvės vedėja, virėjos 
 

– maitinimo organizavimas sunkiai sergantiems (maisto pristatymas į kambarius ir pagalba valgant);

Pagal poreikįSD padėjėjai/SL padėjėjai 
 

 – darbas su RIVILĖS programa (valgiaraščių sudarymas su apskaičiuotomis energetinėmis vertėmis, maisto produktų apskaita ir nurašymas)

Visus metusVirtuvės vedėja 
 

 – reikalingos dokumentacijos pildymas, reikiamų darbų pagal veiklos planą atlikimas, vadovaujantis geros higienos praktikos taisyklėmis, higienos normomis.

Visus metusVirtuvės vedėja 

III. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 Gyventojų sveikatos priežiūros organizavimas:   
 

 – dalyvavimas asmens vertinimo procese bei rengiant ISGP;

Pagal poreikįVyr. BPS,
bendrosios praktikos slaugytojos
 
 

 – profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai, slauga;

Pagal planąVyr. BPS,
bendrosios praktikos slaugytojos
 
 

-slauga;

NuolatVyr. BPS,
bendrosios praktikos slaugytojos
 
 

 – konsultacijos pas specialistus;

Pagal poreikįVyr. BPS,
bendrosios praktikos slaugytojos
 
 

 – ūmių susirgimų gydymas;

NuolatVyr. BPS,
bendrosios praktikos slaugytojos
 
 

 – skubi pagalba, iškvietimas GMP;

Pagal poreikįVyr. BPS,
bendrosios praktikos slaugytojos
 
 

 – aprūpinimas kompensacine technika, medikamentais, slaugos priemonėmis;

Pagal poreikįVyr. BPS,
bendrosios praktikos slaugytojos
 
 

 – papildomų paslaugų suteikimas, atsižvelgiant į  gydytojo rekomendacijas;

Pagal poreikįVyr. BPS,
bendrosios praktikos slaugytojos
 
 

 – gyventojų saugumo užtikrinimas;

NuolatVyr. BPS,
bendrosios praktikos slaugytojos
 
 

 – reikiamų dokumentų pildymas, peržiūrėjimas, atnaujinimas, naujų ruošimas.

Nuolat, pagal poreikįVyr. BPS,
bendrosios praktikos slaugytojos
 

IV. GYVENTOJŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS

1.

Šventės:   
 

 – religinės valstybinės, kalendorinės, tradicinės šventės;

Pagal veiklos planąDirektorės pavaduotoja SD socialinė darbuotoja, užimtumo specialistė, sielovados darbuotoja 
 

 – gimtadieniai

Kas mėnesįDirektorės pavaduotoja SD socialinė darbuotoja užimtumo specialistė, sielovados darbuotoja 
 

 – pažintinės ir pramoginės išvykos

Pagal veiklos planąDirektorės pavaduotoja SD socialinė darbuotoja užimtumo specialistė, sielovados darbuotoja 
 

 – paskaitos įv. temomis

Pagal veiklos planąDirektorės pavaduotoja SD socialinė darbuotoja užimtumo specialistė, sielovados darbuotoja 
 

 – kaniterapijos užsiėmimai;

Pagal veiklos planąDirektorės pavaduotoja SD socialinė darbuotoja užimtumo specialistė, sielovados darbuotoja 
 

 – Adventinis gyventojų artimųjų susitikimas;

Pagal veiklos planąDirektorės pavaduotoja SD socialinė darbuotoja užimtumo specialistė, sielovados darbuotoja 
 

 – „Raudonos nosys“ ir kt.

Pagal veiklos planąDirektorės pavaduotoja SD socialinė darbuotoja užimtumo specialistė, sielovados darbuotoja 

2.

Dvasiniai patarnavimai:   
 

 – Malda su ligoniais;

2 kartus per metusSielovados darbuotoja 
 

 – asmeniniai pokalbiai;

Pagal poreikįSielovados darbuotoja 
 

 – maldos prie mirštančio;

Pagal poreikįSielovados darbuotoja 
 

 – ruošimas sakramentams;

Pagal poreikįSielovados darbuotoja 
 

 – pagalba kunigui;

KasdienSielovados darbuotoja 
 

 – šv. Mišios koplyčioje:

KasdienSielovados darbuotoja 
 

 – TV ir radijo transliacijos (šv. Mišios iš įvairių šventovių);

Pagal poreikįSielovados darbuotoja 
 

 – šv. Mišios Marijampolės šv. ark. Mykolo bazilikoje pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose.

 Liepos mėn.Sielovados darbuotoja 

3.

Sveikatingumo programos:   
  – sveikatos stiprinimo žaidimai ( individualiai, grupėje);Pagal veiklos planąUžimtumo specialistė 
  – relaksacijos valandėlės;Pagal veiklos planąUžimtumo specialistė 
  – muzikos terapija;Pagal veiklos planąUžimtumo specialistė 
  – individualios, grupinės mankštos.Pagal veiklos planąUžimtumo specialistė 

4.

Pomėgių atskleidimas, saviraiškos skatinimas (rankdarbiai, skaitymas, galvosūkiai, stalo žaidimai, dainavimas, giedojimas).Pagal veiklos planąUžimtumo specialistė, SD, sielovados darbuotoja 

V. ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

1.

Finansinės ataskaitos ir sąmatos parengimas ir pateikimas Steigėjo tvirtinimuiSausio mėn.Direktorė,
buhalterė,
padalinių vadovai
 

2.

Asmens higienos, valymo, skalbimo, dezinfekcijos, minkšto inventoriaus ir kitų prekių poreikio analizė, užsakymas ir pirkimas.Visus metus ir pagal poreikįPadalinių vadovai 

3.

Buities pritaikomumas gyventojų poreikiams, buities technikos, indų, įrankių atnaujinimasPagal poreikįPadalinių vadovai 

4.

Globos namų estetinio vaizdo, patogios ir saugios aplinkos kūrimas pagal gyventojų lūkesčiusVisus metusPadalinių vadovai 

 

Veikla ūkio padalinyje:   

5.

 – globos namų aplinkos ir teritorijos tvarkymas, priežiūra;

 Nuolat Ūkio dalies vedėjas 
 

 – automobilio draudimas, techn. priežiūra;

Visus metusŪkio dalies vedėjas 
 

 – kapų priežiūra.

Visus metusŪkio dalies vedėjas 

 6.

Suplanuoti remonto darbai:   
 

 – naujame lifte įrengti automatinį žmonių laisvinimą dingus elektrai (PARADIS)

Pagal planąŪkio dalies vedėjas 
 

 – numatyti patalpų remonto darbai

Pagal planąŪkio dalies vedėjas 
 

 – santechnikos darbai

Pagal planąŪkio dalies vedėjas 
 

 – priemonių ir buitinės technikos atnaujinimas

Pagal planąŪkio dalies vedėjas 

VI. DARBUOTOJŲ UGDYMAS IR MOTYVAVIMAS

 1.

Darbuotojų pasitarimai Kasdieniniai  
 Darbuotojų susirinkimai1 k. ketv.,
pagal poreikį
  
 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas:   
 

 – seminarai, mokymai, konferencijos aktualiomis temomis nuotoliniu būdu;

I-IV ketv.Direktorė,
Padalinių vadovai
 
 

 – supervizijos

IV ketv.Direktorė,
Padalinių vadovai
 
 Darbuotojų motyvavimas:   
  – rekolekcijosPagal veiklos planąDirektorė,
Padalinių vadovai
 
  – kelionėsPagal veiklos planąDirektorė,
Padalinių vadovai
 
  – popietėsPagal veiklos planąDirektorė,
Padalinių vadovai
 

VII. VEIKLOS KONTROLĖS PRIEMONĖS

 1.

– Infekcijų kontrolės valdymas;NuolatVyr. BPS, padalinių vadovai 
 – Vidaus medicininis auditas;Pagal veiklos planąVyr. BPS 
 – Vidinis savikontrolės auditas maisto ruošimo padalinyje.Pagal veiklos planąVirtuvės vedėja 

Direktorė

Scroll to Top