Skip to content

Mūsų paslaugos

Švč. Marijos globos namai

Globos namuose teikiamos ir užtikrinamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos:

Nukreipiame ir padedame atlikti visus reikiamus žingsnius, kaip patekti į globos namus.

Paslaugų trukmė:

Ilgalaikė socialinė globa teikiama daugiau nei 6 mėn. per metus arba neterminuotai;

Trumpalaikė socialinė globa teikiama ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę.

Kaip patekti į globos namus?

Pateikti prašymą dėl apgyvendinimo

Norėdami patekti į globos namus, prašome pateikti prašymą dėl apgyvendinimo. Prašymo formą rasite čia.

Kreiptis į savivaldybę dėl lėšų kompensavimo už socialines paslaugas

Užpildžius prašymą turėsite kreiptis į savivaldybę dėl socialinių paslaugų kompensacijos.

Pateikti apgyvendinimui reikalingus dokumentus

Prieš persikeliant į globos namus, privalėsite pateikti dokumentus, reikalingus sėkmingam apgyvendinimui.

Sutarties sudarymas

Sutvarkius visą reikalingą dokumentaciją, galutinis žingsnis - sutarties sudarymas su mūsų globos namais.

Svarbi informacija

Kur kreiptis, norint gauti socialines paslaugas?

Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės, todėl dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę. Savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimą savo teritorijos gyventojams, socialinių paslaugų planavimą, organizavimą ir kokybę.

Savivaldybės nustatyta tvarka paskirti socialiniai darbuotojai, gavę asmens prašymą, nustato socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą;
 • neįgaliojo pažymėjimas;
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažyma;
 • medicininių dokumentų išrašas F027/a;
 • prašymas forma (įkelti šabloną- spausti čia)
 • paštas prašymų pateikimui: info@marijosglobosnamai.lt

 

Savivaldybės socialinės paramos skyrius privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 2. asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą.
 3. senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas.
 4. teismo nutartį dėl neveiksnumo ir globėjo paskyrimo (jei asmuo pripažintas neveiksniu);
 5. sprendimą dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos skyrimo asmeniui;
 6. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvadomis (nuo dokumento išdavimo iki asmens apgyvendinimo globos namuose negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai) ir paskirtu gydymu;
 7. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų lėšų kompensavimo sutartį tarp globos namų administracijos ir savivaldybės, priėmusios sprendimą apgyvendinti asmenį globos namuose.

Globos namuose negali būti apgyvendinami asmenys su šiomis kontraindikacijomis:

 1. agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams, kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;
 2. sergantys ūmiais infekciniais ir somatiniais susirgimais;
 3. sergantys aktyviąja tuberkulioze;
 4. sergantys odos infekcinėmis ligomis;
 5. sergantys lytiškai plintančiais susirgimais;
 6. sergantys AIDS;
 7. sergantys lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija.

Kokia nukreipimo tvarka?

Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens pageidavimą. Prieš apgyvendinant asmenį globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į globos namus (toliau vadinama– siuntimas). Siuntimą išrašo savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl socialinės globos skyrimo. Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose.

Jeigu asmuo neapsigyvena globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

Mokėjimo už stacionarią socialinę globą dydis

Mokėjimo už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, turtą ir neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų bei 100 procentų slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos.

Jei suaugusio asmens turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

 1. Informavimas (Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose).
 2. Konsultavimas. Paslauga, kurios metu kartu su asmeniu (ir artimaisiais) analizuojama probleminė asmens slaugos ir/ar socialinė situacija bei ieškoma veiksmingų problemos sprendimų būdų pagal kompetenciją. Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais socialinės globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.
 3. Tarpininkavimas ir atstovavimas. Pagalba gyventojui suteikiama sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos . Tarpininkaujama asmeniui kitose institucijose.
 4. Socialinis darbas. Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojo socialinės globos planus, kuriuos, kartu su klientu ir kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis darbuotojas.

Organizuojant socialinio darbo paslaugas įstaigoje svarbiausiu aspektu išlieka bendravimas ir individualus socialinis darbas su gyventojais. Gyventojai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas. Organizuojama kultūrinė veikla.

 1. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant (gyventojo pageidavimu sudaromos sąlygos nusipirkti asmeninius daiktus), planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus, bendraujant ir pan.
 2. Laisvalaikio organizavimas

Įstaigoje siūlomos laisvalaikio organizavimo paslaugos:

 • Valstybinių, religinių, socialinės globos namų tradicinių švenčių šventimas;
 • Išvykos (poilsinės ir pažintinės). Išvykos organizuojamos į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves;
 • Kultūriniai renginiai socialinės globos namuose ir už jų ribų (koncertai, parodos, kino teatrai);
 • Muzikinės saviraiškos ugdymas (folklorinis bei estradinis ansambliai, protinę negalią turinčių asmenų mušamųjų instrumentų grupė ir pramoginių bei tautinių šokių kolektyvai);
 • Meninės saviraiškos ir kūrybos ugdymas
 • Sveikatos stiprinimo užsiėmimai

Apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose. Teikiamos buitinės paslaugos: skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.). Jei pageidauja gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais, jei tai nekelia pavojaus jo ir aplinkinių sveikatai.

Maitinimo paslauga globos namų gyventojams teikiama 4 kartus per dieną. Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu, pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ar patiekalų asortimento.

Globos namuose teikiamos asmeninės higienos paslaugos. Aprūpinama medikamentais, slaugos priemonėmis, jei yra poreikis- techninės pagalbos priemonėmis. Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami ir lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas.

Globos namuose teikiamos  tik įstaigos sveikatos priežiūros licencijoje numatytos gydymo bei slaugos (nustačius poreikį)  paslaugos. Įstaigos turima asmens sveikatos priežiūros licencija leidžia teikti šias paslaugas: slaugos-bendrosios praktikos slaugos.

Globos įstaigoje yra palaikomas ir skatinamas gyventojų savarankiškumas patiems save apsitarnauti ir kuo ilgiau išlikti nepriklausomais nuo aptarnaujančio personalo. Gyvenamosiose patalpose įrengtuose dušuose galima maudytis kiekvieną dieną.  Pirties paslauga organizuojama vieną  kartą per savaitę.

Organizuojamos šios paslaugos:

 • asmens higienos palaikymas;
 • higienos ir švaros priemonių suteikimas;
 • kirpėjo paslaugos;
 • kitos paslaugos.

Kai gyventojai turi specialių poreikių, asmens higienos palaikymo paslaugos teikiamos kiekvienam individualiai – kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros, teikiama pagalba maudantis ir t.t.

Globos įstaigoje gyvenantiems asmenims teikiamos šios nuolatinės paslaugos:

 • drabužių skalbimas, valymas;
 • drabužių siuvimas, taisymas;
 • avalynės taisymas;
 • patalpų valymas, tvarkymas;
 • aplinkos tvarkymas;
 • patalpų remontas;
 • buitinių prietaisų remontas;
 • transporto paslaugos.